หนังสือมหาวิทยาลัย

เรียงลำดับจาก
แนะนำ
ล่าสุด
ราคาต่ำ-สูง
ยอดนิยม
Weaving It Together Book 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Weaving It Together Book 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿80
หลักเกณฑ์การเรียงบัตรรายการ

หลักเกณฑ์การเรียงบัตรรายการ

฿80
การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

฿150
Kru Bird Toeic By OpenDurian

Kru Bird Toeic By OpenDurian

฿180
การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

฿150
ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน - ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน - ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿850
โภชนศาสตร์เบื้องต้น

โภชนศาสตร์เบื้องต้น

฿350
ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคกลาง - ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์

ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคกลาง - ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์

฿850
แบคทีเรียทางการแพทย์ - โสภณ คงสำราญ

แบคทีเรียทางการแพทย์ - โสภณ คงสำราญ

฿650
โภชนาศาสตร์และการให้อาหารปลา

โภชนาศาสตร์และการให้อาหารปลา

฿210
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ Power Of Public Relations

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ Power Of Public Relations

฿259
การวิเคราะห์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

฿320
ชีววิทยาของครัสเตเชียน

ชีววิทยาของครัสเตเชียน

฿300
ไซโคฟิสิกส์ด้านการมองเห็นพื้นฐานและการประยุกต์

ไซโคฟิสิกส์ด้านการมองเห็นพื้นฐานและการประยุกต์

฿400
หลักการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

หลักการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

฿350
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงานสถาปัตยกรรม

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงานสถาปัตยกรรม

฿250
พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา

พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา

฿300
คู่มือเภสัชกร การผสมยาเคมีบำบัด

คู่มือเภสัชกร การผสมยาเคมีบำบัด

฿350
การจัดการการตลาด ฉบับ เอเซีย Marketing Management An Asian Perspective

การจัดการการตลาด ฉบับ เอเซีย Marketing Management An Asian Perspective

฿195
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

฿300
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ (มีเน้นข้อความ)

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ (มีเน้นข้อความ)

฿150
นวัตกรรมการศึกษา ชุด การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

นวัตกรรมการศึกษา ชุด การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

฿250
บทความทางการศึกษา

บทความทางการศึกษา

฿280
การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้

การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้

฿350
โทรคมนาคมเบื้องต้น

โทรคมนาคมเบื้องต้น

฿90
Easy Electronics เรียนรู้จากการทดลอง ฉบับรวมชุด

Easy Electronics เรียนรู้จากการทดลอง ฉบับรวมชุด

฿375
วัสดุช่างอุตสาหกรรม

วัสดุช่างอุตสาหกรรม

฿78
คณิตศาสตร์เครื่องกล

คณิตศาสตร์เครื่องกล

฿59
งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

฿75
Solid Works การออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม

Solid Works การออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม

฿225
พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี CNC

พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี CNC

฿120
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

฿52
งานเครื่องมือกล 1

งานเครื่องมือกล 1

฿200
งานเครื่องมือกล 2

งานเครื่องมือกล 2

฿57
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (มีคราบน้ำ)

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (มีคราบน้ำ)

฿175
การจัดการวิศวกรรมการผลิต

การจัดการวิศวกรรมการผลิต

฿350
หลักสถิติ Principles of Statistics

หลักสถิติ Principles of Statistics

฿160
สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย ฉบับเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย ฉบับเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

฿245
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

฿180
สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ (สภาพบวมน้ำมีรอยขีดเขียน)

สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ (สภาพบวมน้ำมีรอยขีดเขียน)

฿80
เภสัชวิทยา เล่ม 1 (มีรอยขีดเขียน)

เภสัชวิทยา เล่ม 1 (มีรอยขีดเขียน)

฿400
เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์

฿155
Successful English Grammar ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6

Successful English Grammar ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6

฿150
คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม (สภาพบวมน้ำ)

คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม (สภาพบวมน้ำ)

฿50
คู่มือประมาณราคา Cost Estimation Handbook (มีคราบน้ำหลังปกนิดหน่อย)

คู่มือประมาณราคา Cost Estimation Handbook (มีคราบน้ำหลังปกนิดหน่อย)

฿360
คู่มือประมาณราคา Cost Estimation Handbook (มีคราบน้ำตรงมุมปกนิดหน่อย)

คู่มือประมาณราคา Cost Estimation Handbook (มีคราบน้ำตรงมุมปกนิดหน่อย)

฿360
ต้นทุนงานก่อสร้าง 2555 Construction Cost

ต้นทุนงานก่อสร้าง 2555 Construction Cost

฿270
หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า

฿420
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

฿180
เทคนิคงานปูน-คอนกรีต (มุมด้านบนสภาพบวมน้ำอ่านได้ปกติไม่กระทบเนื้อหา)

เทคนิคงานปูน-คอนกรีต (มุมด้านบนสภาพบวมน้ำอ่านได้ปกติไม่กระทบเนื้อหา)

฿250
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร

฿120
ต้นทุนงานก่อสร้าง 2556 Construction Cost

ต้นทุนงานก่อสร้าง 2556 Construction Cost

฿270
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง

฿55
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีกำลัง)

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีกำลัง)

฿280
มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555

฿200
ต้นทุนงานก่อสร้าง 2554 Construction Cost

ต้นทุนงานก่อสร้าง 2554 Construction Cost

฿270
เตรียมสอบ Toeic ฉบับสมบูรณ์ (ไม่มีซีดี)

เตรียมสอบ Toeic ฉบับสมบูรณ์ (ไม่มีซีดี)

฿150
ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้าง Construction Cost Data

ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้าง Construction Cost Data

฿240
ต้นทุนงานก่อสร้าง 2552 Construction Cost

ต้นทุนงานก่อสร้าง 2552 Construction Cost

฿240
มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

฿100